Thu. May 6th, 2021

raynaud’s syndrome

1 min read

వాతావరణాన్ని బట్టి మారిపోతున్న ఆమె చేతి వేళ్ళ రంగు ఆమె చేతి వేళ్ళు చలికాలం రాగానే ఉన్నట్టుండి రంగు మారి తెళ్ళగా అయిపోతున్నయి. ఆ సమయంలో ఆమె...

Subscribe to Matalabu via Email

Enter your email address to subscribe to matalbu and receive notifications of new posts by email.

Social Contacts