Thu. May 6th, 2021

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

1 min read

గణేశాయ నమః – పాదౌ పూజయామి

ఏకదంతాయ నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి

శూర్పకర్ణాయ నమః – జానునీ పూజయామి

విఘ్నరాజాయ నమః – జంఘే పూజయామి

అఖువాహనాయ నమః – ఊరూ పూజయామి

హేరంబాయ నమః – కటిం పూజయామి

లంబోదరాయ నమః – ఉదరం పూజయామి

గణనాథాయ నమః – నాభిం పూజయామి

గణేశాయ నమః – హృదయం పూజయామి

స్థూలకంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి

గజవక్త్రాయ నమః – వక్త్రం పూజయామి

విఘ్నహంత్రే నమః – నేత్రం పూజయామి

శూర్పకర్ణాయ నమః – కర్ణౌ పూజయామి

ఫాలచంద్రాయ నమః – లలాటం పూజయామి

సర్వేశ్వరాయ నమః – శిరః పూజయామి

విఘ్నరాజాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

1 thought on “వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

Comment

Subscribe to Matalabu via Email

Enter your email address to subscribe to matalbu and receive notifications of new posts by email.

Social Contacts